Loading...

Voorwaarden

Het is verstandig deze “kleine lettertjes” aandachtig te lezen. Zowel u als Goudkust vakantiewoningen vinden hierin uw en onze rechten en plichten. Als u bij Goudkust een vakantiehuis huurt, bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.

1. Reserveren
1.1 U kunt telefonisch, per email of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en Goudkust vakantiewoningen bindend. Met het telefonisch, per email of via internet vastleggen van een reserveringsopdracht worden de algemene reserveringsvoorwaarden van kracht. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en alle medereizigers, voortvloeiend uit de reisovereenkomst.

2. Reserveringsopdracht en betaling
2.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Goudkust vakantiewoningen  bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging.
2.2 Binnen twee weken na ontvangst van deze bevestiging voldoet u 30% van de huursom. Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
2.3 Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 6 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de totale reissom per omgaande d.m.v. een internet betaling of telefonische betaling per bank te voldoen.
2.4 Bij niet tijdige betaling is Goudkust vakantiewoningen gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 3).

3. Annulering door huurder
3.1 Annuleringen dienen per e-mail aan Goudkust vakantiewoningen te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zendt Goudkust vakantiewoningen een annuleringsbevestiging/-nota.
3.2 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode, bent u geen huursom verschuldigd.
3.3 Bij annulering binnen 6 weken en 30 dagen voor aanvang van de huurperiode bent u 50% van het gefactureerde bedrag verschuldigd.
3.4 Bij annulering van 30 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode bent u het volledige gefactureerde bedrag verschuldigd.
3.5 Al betaalde gelden zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.
3.6 Geannuleerde reserveringen kunnen in overleg met Goudkust aan derden worden overgedragen.

4. Annulering door Goudkust vakantiewoningen
4.1 Indien Goudkust vakantiewoningen  zich door omstandigheden genoodzaakt ziet om tot annulering van de al gehuurde accommodatie over te gaan, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een passend alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Goudkust vakantiewoningen, zal Goudkust vakantiewoningen onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
4.2 Goudkust vakantiewoningen heeft namens de verhuurder het recht een boeking te weigeren in verband met leeftijd of samenstelling van de groep. Ook kan een verhuurder in een dergelijk geval andere voorwaarden hanteren.

5. Aansprakelijkheid van de huurder
5.1 Tijdens uw verblijf in de accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren, en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/ of door uw reisgenoten, huisdieren, geheel door u vergoed dienen te worden, onmiddellijk en aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten bent u als huurder volledig aansprakelijk. Goudkust vakantiewoningen is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
5.2 Het in de accommodatiebeschrijving genoemde personenaantal is het maximaal toegestane aantal personen. Bewoning met meer personen dan het maximum aantal is niet geoorloofd en de eigenaar is op dat moment gerechtigd om u de toegang tot de accommodatie te weigeren.

6. Aansprakelijkheid van Goudkust vakantiewoningen 
6.1 Goudkust vakantiewoningen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Goudkust vakantiewoningen gecontracteerde accommodaties.
6.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Goudkust vakantiewoningen aangeboden accommodaties binden Goudkust vakantiewoningen  niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of type- of drukfouten kan Goudkust vakantiewoningen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
6.3 De (prijs)informatie op de website is leidend.
6.4 Goudkust vakantiewoningen kan geen aansprakelijkheid natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
6.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw accommodatie wordt ‘gewerkt’. Denkt u bijvoorbeeld aan wegopbrekingen, bouwwerkzaamheden en activiteiten. U zult begrijpen dat wij voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden. Wij kunnen dergelijke werkzaamheden immers niet voorkomen en/of stil leggen.
6.6 Goudkust vakantiewoningen is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.
6.7 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Alkmaar.

7. Klachten
7.1 Ondanks onze zorgen is het mogelijk dat u een klacht heeft. Deze klacht moet ter plaatse bij de huiseigenaar of diens vertegenwoordiger worden ingediend. In ernstige gevallen, of als uw klacht ter plaatste niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient u direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met Goudkust vakantiewoningen op te nemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.
7.2 Mocht de klacht, na ter plaatse contact met Goudkust vakantiewoningen te hebben opgenomen, niet bevredigend zijn opgelost, dan moet de klacht uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd, bij Goudkust vakantiewoningen te worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
7.3 Het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door Goudkust vakantiewoningen aangeboden, c.q. het zonder overleg met Goudkust vakantiewoningen verlaten van de gehuurde accommodatie, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
7.4 Goudkust vakantiewoningen is niet ter plaatse aanwezig. Wel zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

8. Ter plaatse
8.1 De verhuur van de accommodaties van Goudkust vakantiewoningen loopt van vrijdag tot vrijdag, tenzij dit in de woningbeschrijving/prijslijst anders vermeld wordt. U kunt uw accommodatie op de 1e verblijfsdag tussen 15.00 en 20.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u de accommodatie in principe voor 10.00 uur. In sommige gevallen kan dit afwijken. Raadpleegt u te allen tijde uw reisbescheiden voor de aankomst- en vertrektijd. In overleg met de verhuurder kunnen andere aankomst- en/ of vertrektijden wellicht mogelijk zijn, echter maak dan een goede afspraak met de verhuurder.
8.2 Bij de accommodaties dient u bedlinnen te huren. Overige aangeboden diensten vindt u in de woningbeschrijving terug.
8.3 Bij de accommodaties bent u verplicht om de eindschoonmaak tegen betaling door de eigenaar te laten verzorgen.